نام
  نام خانوادگی
    کد ملی
پسر
دختر
جنسیت
  منطقه محل تحصیل
   نام مدرسه محل تحصیل
نهم پایه انتخابی
درس هایی که مایل به شرکت در آن هستید را تیک بزنیدانتخاب درس
    تلفن همراه
تلفن منزل
    کد بالا