سیستم پیش ثبت نام اینترنتی دانش آموزان مجتمع نخبگان علامه طباطبایی
جهت ثبت نام روی مقطع مورد نظر کلیک نمایید
ابتدایی:
دوره اول متوسطه:
(هفتم - هشتم - نهم)
دوره دوم متوسطه:
(دهم - یازدهم -دوازدهم)